KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, informujemy o zasadach dotyczących sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w Serwisie Internetowym ochtak.pl:

 

Administrator Danych Osobowych        

Administratorem Państwa danych osobowych jest OCH TAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Kasztelańska 15, 20-810 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000740181, będąca właścicielem Serwisu Internetowego ochtak.pl.

 

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się bezpośrednio z Administratorem Danych Osobowych pod adresem e-mail kontakt@ochtak.pl  lub listownie na adres siedziby Administratora.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczonych usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego ochtak.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Odbiorcy danych osobowych

Administrator realizując swoje prawa i obowiązki może udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności podmiotom zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury IT.

 

Źródło danych osobowych

Państwa dane osobowe pochodzą z bazy internetowej REGON Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze świadczonych usług za pośrednictwem portalu ochtak.pl, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń.

 

Przysługujące prawa

Mają Państwo prawo do:

 

Prawo wniesienia skargi

W przypadku kiedy uznają Państwo, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny, ale nie będą podlegały profilowaniu.