Regulamin Serwisu Internetowego ochtak.pl

 

§1

 1. Właścicielem Serwisu ochtak.pl jest OCH TAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Kasztelańska 15, 20-810 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000740181, zwanego w dalszej części Regulaminu „Administratorem”.
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz sposób świadczenia usług przez Serwis ochtak.pl
 3. Z Serwisu nie mogą korzystać Użytkownicy nie wyrażający zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.

§2

Definicje:

 1. Serwis – Serwis Internetowy ochtak.pl.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzystająca z Serwisu i posiadająca konto w Serwisie.
 3. Rejestracja – dobrowolne przekazanie danych w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług oferowanych przez Serwis.
 4. Formularz Rejestracji Konta („Formularz Rejestracji”) – formularz umożliwiający rejestrację konta Użytkownika.
 5. Konto Użytkownika („Konto”) – obszar Serwisu, w ramach którego Użytkownik może korzystać z funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu się w Serwisie.
 6. Oferta – informacja zamieszczona przez Użytkownika na łamach Serwisu, mająca na celu dotarcie do innych Użytkowników.

§ 3

 1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkowników w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:
 4. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 5. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
 6. dostęp do poczty elektronicznej.

§ 4

 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Administratora jest prawidłowe dokonanie rejestracji przez Użytkownika.
 2. Rejestrując konto Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności i Cookies oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
 3. Z momentem zaakceptowania postanowień Regulaminu, Użytkownik staje się stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której treść stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również wszelkie oświadczenia i zastrzeżenia Użytkownika składane drogą elektroniczną w ramach korzystania z funkcjonalności oferowanych w ramach Serwisu.
 4. Akceptacja postanowień Regulaminu stanowi oświadczenie woli Użytkownika o związaniu się postanowieniami Regulaminu i zasadami korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania najwyższej staranności w zakresie ochrony przyjętego przez Użytkownika hasła przed dostępem osób nieuprawnionych. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania hasła o najwyższym poziomie trudności w zakresie możliwości dekodowania (zalecane zbudowanie hasła składającego się z co najmniej 8 znaków, zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne) oraz do stosowania oprogramowania zabezpieczającego w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych zawartych w stosowanym przez Użytkownika sprzęcie komputerowym.
 6. Rejestracja konta w Serwisie jest bezpłatna.
 7. W każdym momencie konto może zostać usunięte.
 8. Rejestracji dokonuje się za pośrednictwem Formularza Rejestracji udostępnionego na stronie internetowej Serwisu.
 9. Użytkownik ma możliwość założenia konta „firmowego” lub „indywidualnego”.
 10. Dokonując rejestracji, konieczne jest podanie w Formularzu Rejestracji danych w postaci:
 11. w przypadku konta „firmowego”:
  • imienia i nazwiska,
  • nazwy firmy,
  • adres e-mail,
  • NIP,
  • adres siedziby działalności (ulica, numer domu, numer lokalu, miasto),
  • nr telefonu kontaktowego,
  • adres strony internetowej,
 12. w przypadki konta „indywidualnego”:
  • imienia i nazwiska.
  • adres e-mail.
 13. Użytkownik celem zarejestrowania konta „firmowego” ma możliwość uzupełnienia w Formularzu Rejestracji wyłącznie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). Pozostałe dane zostaną automatycznie uzupełnione z bazy internetowej REGON Głównego Urzędu Statystycznego.
 14. Użytkownik oświadcza, że podane podczas rejestracji dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
 15. Użytkownik jest zobowiązany dbać o to, aby jego dane w Serwisie były aktualne. W celu edycji danych należy zalogować się w Serwisie.
 16. Po podaniu danych wskazanych w ust. 10, Użytkownik posiada dostęp do konta w Serwisie oraz wszystkich jego funkcji opisanych w § 5 niniejszego Regulaminu.

§ 5

Administrator świadczy na rzecz Użytkownika Usługi polegające na:

 1. możliwości utworzenia Konta w Serwisie,
 2. obecności w bazie przedsiębiorstw Serwisu (stworzenia „wizytówki”),
 3. dostępu do bazy kontaktów Serwisu i potencjalnych partnerów biznesowych,
 4. możliwości ofertowania usług i towarów oraz otrzymywania ofert od innych Użytkowników Serwisu.

§ 6

 1. Po utworzeniu konta w Serwisie, Użytkownik posiada dostęp do poniższych funkcji:
 2. dodania oferty usługi lub towaru,
 3. dostępu do bazy firm będących użytkownikami Serwisu,
 4. redagowania indywidualnego terminarzu,
 5. dostęp do raportów składanych ofert przez użytkowników Serwisu,
 6. utworzenia indywidualnej wizytówki.
 7. W celu dodania oferty, Użytkownik obowiązkowo wskazuje następujące informacje:
 8. nazwa oferty,
 9. opis oferty (pełny i skrócony),
 10. cena,
 11. jednostka,
 12. dostępność (w przypadku oferty okresowej wymagane jest wskazanie terminu dostępności oferty),
 13. zdjęcie poglądowe.
 14. Niedopuszczalne jest zamieszczanie ofert, których treść:
 15. nawołuje do popełnienia czynu zabronionego lub pochwala popełnienie takiego czynu,
 16. obraża uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
 17. pomawia inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
 18. znieważa lub zniesławia inne osoby, a także godzi w dobre imię tych osób,
 19. propaguje lub nawołuje do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym etnicznym, wyznaniowym lub seksualnym,
 20. narusza prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
 21. ma charakter bezprawny,
 22. zawiera odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,
 23. zawiera informacje reklamowe lub marketingowe niedotyczące działalności Użytkownika publikującego ofertę lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Administratora.
 24. Użytkownik posiadający konto „indywidualne” posiada dostęp do bazy firm będących Użytkownikami Serwisu.

§ 7

 1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy.
 2. Administrator informuje, iż w przypadku otrzymania urzędowej lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych umieszczanych przez Użytkownika lub związanej z nimi bezprawnej działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych informując równocześnie Użytkownika o zamiarze i przyczynie uniemożliwienia dostępu do danych.
 3. W przypadku, gdy dostęp do danych został uniemożliwiony przez Administratora ze względu na zdarzenie, o którym mowa w ust. 2 łącznie z powiadomieniem Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych, Administrator nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z uniemożliwieniem dostępu do danych.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań w Serwisie, w szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Użytkownika umowy zawartej z innymi osobami w związku z ofertami zamieszczonymi w Serwisie.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane i treści wprowadzone przez Użytkowników w Serwisie i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich, albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
 6. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne w Serwisie.

§ 8

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi w Serwisie na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. 
 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Serwisu w formie tekstu jednolitego.
 3. Administrator zastrzega prawo do zmiany zasad korzystania z Serwisu po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych Użytkowników oraz zamieszczeniu odpowiedniej informacji na stronie Serwisu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 września 2019 r.